ОГРАНИЧЕНИ ПРОСТРАНСТВА

Обучение за безопасните методи за работа на височина и в ограничени пространства с използване на лични предпазни средства срещу падане от височина.

Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи посочва като ограничени пространства кладенци, тунели, траншеи, затворени и полузатворени съдове и др.
„Ограничено пространство“ може да бъде затворено или частично затворено, такова е не само лесно възприеманото като затворено пространство като резервоара, в който се влиза през люк, но може да бъде един канал, шахта, дори затворена стая или открита канавка.

1. Предназначение

Този курс за безопасна височинна работа е предназначен най-вече за работещи в канали, шахти, кладенци, траншеи и др. ограничени пространства при които се налага достъп до работното място чрез използване на специални съоръжения като лични предпазни средства срещу падане на височина или колективни предпазни средства.

2. Цел на обучението

  • Запознаване с нормативните изисквания за безопасност при работа на височина.
  • Усвояване на начина на работа с всеки елемент от личните предпазни средства срещу падане от височина, необходими при работа в ограничени пространства.

Внимание: Този курс се отнася само до безопасните техники при достъп и работа в ограничени пространства с използване на ЛПС срещу падане от височина. Този курс не включва всички правила за безопасна работа в ограничени пространства и не замества задължителното първоначално и ежегодно обучение за работа в ограничени пространства на лицата, влизащи и работещи в ограничени пространства (т.7 на Прил. 1 на Наредба № 9/2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи).

3. Продължителност на курса

  • 1 дни х 8 часа
  • Обучението включва 4 часа теоретични занятия и 4 часа практическа работа с ЛПС.

4. Брой участници

  • от 6 до 12 души в група.

5. Оборудване и екипировка

  • Пик 3000 ООД осигурява средства за лична безопасност, както и  допълнителни печатни материали.
  • Служителите трябва да се явяват на практическите занимания с подходящо облекло и обувки за тренировъчни занимания на височина и в ограничени пространства.

6. Време и място на провеждане

  • Обучението се провежда на предварително договорени с клиента дата и място.

7. Допълнителна информация

  • За всякаква допълнителна информация: актуални цени, програми на курсовете, други курсове (вдигане на товари, работа на други съоръжения и т.н.)  свържете се с нас по e-mail, телефон или факс (вижте контакти).

 

 


Заявка за участие в курс


Официален представител за България на: