АРАС 2-ро ниво

Курс второ ниво за обучение в методите на индустриален алпийски способ  (ИАС) съгласно квалификацията и изискванията на АРАС

АРАС (Асоциация на работещите по алпийски способ) беше създадена в резултат на инициативата на редица водещи компании, свързани с техниките на Индустриалния Алпийски Способ /ИАС/. Главната цел на Асоциацията е да представя развитието на техниките на ИАС и да се застрахова, че нейните членове работят по безопасен и ефективен начин, съобразен с европейските и световни стандарти. Уеднаквяването на изискванията за квалификация на персонала и начините за безопасна работа на височина за членовете на АРАС ще допринесе за свеждане до минимум на нещастните случаи.
Членовете на Асоциацията подлежат на атестиране, за да е сигурно че отговарят на изискванията на АРАС за качествена, застрахована, безопасна, учебна и работна практика.

1. Предназначение

 • Курсът за ІІ-ро ниво по АРАС е предназначен за лица с квалификация първо ниво, които имат необходимия стаж (виж т.3 Предварителни изисквания) и желаят да разширят и задълбочат знанията и уменията си в техниките на индустриалния алпийски способ (ИАС).  Обучението е подходящо за хора, извършващи работа на височина с използване на методи за достъп и работа посредством въжета (тази практика е наричана също промишлен алпинизъм, работа на въже или работа от въже): строителни височинно-ремонтни дейности, монтаж на топлоизолации, почистване на прозорци на високи сгради, боядисване, ремонти на язовири и каскади, обезопасяване на стръмни терени над пътища и др

2. Цел на обучението

 • Задълбочаване на знанията по  законодателството, изискванията за безопасност и застрахователните процедури относно индустриалния алпийски способ (ИАС).
 • Разширяване на уменията в техниките на въжения достъп: техникът ще може да организира закрепванията и да разполага въжетата.
 • След успешно положен изпит, техникът с второ ниво по АРАС може да изпълнява задачи и да предприема спасителни действия и под наблюдението на контрола на отговорно лице (супервайзор) с трето ниво по АРАС.

3. Предварителни изисквания:

 • Кандидатът трябва да има квалификация първо ниво по АРАС и стаж минимум 6 месеца и 1000 часа работа по алпийски способ. Той трябва да включва голямо разнообразие от работни ситуации и техники.
 • Желаещият да работи на височина с използване на въжен достъп трябва да е физически и психически годен за такава дейност.
 • Медицинско свидетелство (като за постъпване на работа), подписано и подпечатано от личния лекар, в което изрично да е упоменато, че кандидатът няма противопоказания, за да извършва работа на височина.
 • Минимална възраст 18 години.

4. Продължителност на курса

 •  5 дни х 8 часа + 1 ден изпит

5. Брой участници

 • Минимален брой участници – 4 души.
 • При групи над 5 лица практическите занимания се водят от двама инструктори.
 • Индивидуалните кандидати за обучение по АРАС могат да бъдат включени към групата на фирма, заявила курс, само при съгласие от страна на ръководството на фирмата.

6. Оборудване и екипировка

 • Курсистите участват с личните си предпазни средства, като Пик 3000 ООД осигурява всички необходими допълнителни ЛПС.
 • Служителите трябва да се явяват на практическите занимания с подходящо облекло и обувки за тренировъчни занимания на височина.

7. Време и място на провеждане:

 • Обучението се провежда на предварително уточнени с клиента дати.
 • Теоретичните занятия се провеждат в зала на клиента (ако има такава) или в зала, наета от ПИК 3000 ООД, а практичните занимания на подходящ полигон, одобрен от АРАС.

8. Съдържание на курса:

Разширено изучаване на техниките от първо ниво и включване на нови знания и умения относно:

 • Теоретични познания за нормативните изисквания и методи за работа на височина и работа с въжен достъп: законодателство и стандарти.
 • Лични предпазни средства срещу падане от височина; закрепване на въжетата.
 • Техники за работа на височина без въжен достъп и методи с въжен достъп (от въжета).
 • Спасителни способи за оказване помощ на пострадал в случай на инцидент.
 • Извличане и спускане на товари, работа с полиспасти.

9. Оценяване и сертификат

 • Оценяването е от три части (писмен, устен и практически изпит) и се провежда от одобрен от АРАС оценител, който е независим от кандидата / т.е. не е свързан с неговото обучение / а също е независим от фирмата, осигуряваща обучението/спонсор/ и от работодателя на кандидата.
 • След като издържи успешно изпита, кандидата получава сертификат за квалификация ІІ-во ниво по АРАС.
 • Удостоверението важи за срок от 3 години. След изтичане на този срок техникът трябва да се яви отново на изпит за доказване на знанията и уменията.

 10. Допълнителна информация

 • За всякаква допълнителна информация: актуални цени, програми на курсовете и т.н. свържете се с нас по e-mail, телефон или факс (вижте контакти)

Забележки:

 • Програмата на курсовете може да се променя в зависимост степента на успеваемост на участниците и метеорологичните условия.
 • В случай, че броят на участниците е под изискуемият минимум – група от 4 лица, се заплаща пълната такса за четирима курсисти.

Заявка за участие в курс


Официален представител за България на: