АРАС – директно вписване за ниво 2 и 3

Директно вписване се използва понякога, за да се даде възможност на хора с голям опит и стаж да работят директно като техници с второ и трето ниво по АРАС.

 1. Общи условия

 • Кандидатът трябва да представи документирано доказателство за своите способности за работа с въжен достъп и възможност да се справя с многообразие от работни ситуации, както и да демонстрира изискваните умения за работа с индустриален алпийски способ (ИАС).

 • Опитът от спортни дейности (алпинизъм, катерене, спелеология...), военна или спасителна служба не е достатъчен за директно вписване. Нужни са доказателства за часове на квалификация, придобити с работа от въже в индустриална среда.

 • Всички кандидати трябва да получат обучение от специалист с трето ниво на АРАС, преди да бъдат допуснати до изпит. Оценяването се извършва от независим оценител от АРАС. Обучаващият и оценителят са различни лица.

 • При директното вписване за нива 2 и 3 оценителят обработва документацията и следи за спазване на процедурите.

2. Директно вписване за второ ниво по АРАС

 • Преди явяване на изпит, кандидатите трябва да представят на оценителя документиран опит и справка. Те трябва да съдържат доказателства за минимум 1000 часа и една година опит в система, от която идват.

 • След успешно завършване на оценяването за второ ниво, оценителният формуляр трябва да се подпише от още двама други оценители, одобрили кандидата.  

 • Молбата за регистрация, изпитният формуляр с оценката и двете писмени одобрения се представят на Секретариата на АРАС за обработване и за издаване на Удостоверение за квалификация 2-ро ниво по АРАС.

 3. Директно вписване за трето ниво по АРАС

 • Документиран опит и справка трябва да бъдат представени на оценителя за одобрение преди оценяването.

 • Кандидатите трябва да са работили на управленско (супервайзърско) ниво в система от която идват.

 • Кандидатите трябва да представят доказателства за минимум 2000 часа и две години опит в система, от която идват.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Често е невъзможно да се определи дали кандидатът е подходящ за директно вписване за ниво 3 от горната информация и от отзивите на клиентите, преди да се започне обучението. Затова инструкторът преценява в каква степен е кандидатът е подходящ и тогава го представя за оценяване.

 • Кандидатът се одобрява само, ако докаже пред инструкторите и оценителите, че притежава не само компетентност при изпълнение на задачи с индустриален алпийски способ, но и необходимите качества да контролира, ръководи и управлява работен екип.  

 • След успешно завършване на оценяването за трето ниво, оценителният формуляр трябва да се подпише от още двама оценители, които са одобрили кандидата.

 • Молбата за регистрация, оценъчният формуляр и двете писмени одобрения се представят на  треньорския комитет за крайно обработване. Молбата на кандидата за 3-то ниво трябва да бъде одобрена от всички присъстващи на заседанието членове на Управителния съвет, преди да се издаде удостоверението за квалификация трето ниво.

 • Ако поради отдалеченост във времето на заседанието на Управителния Съвет е необходимо да се ускори процедурата, трябва писмено одобрение от всеки член на съвета, преди съответното копие на оценъчния формуляр и удостоверение за трето ниво да бъдат издадени на кандидата.

Заявка за участие в курс


Официален представител за България на: